Allmänna villkor

Här kan du se allmänna villkor samt kompletta villkor för respektive tjänst.

Uppdaterad 2022-09-19

Kompletta villkor för respektive tjänst

 

Kortskydd och Id-bevakning

Id-bevakning

Kortskydd/Spärrtjänst

Låsbytesgaranti

Nyckelsäkerhet

Antivirus

 

 

Allmänt

Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.

Följande allmänna villkor gäller för beställning av tjänster eller produkter från Key Code till konsument. För kompletta villkor för respektive tjänst se länkar ovan.

Key Code levererar tjänster och produkter inom Sverige till personer över 18 år. Betalning sker via faktura. Alla leveranser är fraktfria.

Priser

I alla priser ingår moms med 25 %.
Priserna regleras efter konsumentprisindex. Vi förbehåller oss rätten att justera priser i samma takt som den normala prisökningen på marknaden, utan att lämna särskild information om det. Priserna kan komma att ändras p.g.a. omständigheter som Key Code inte råder över, till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.

Betalsätt/fakturafrågor

Fakturan skickas med post ca. 25 dagar efter att beställningen gjordes. Därefter faktureras tjänsten årsvis förutom för tjänsten Kort- och ID-Skydd som faktureras halvårsvis.

För Nyckelsäkerhet och Låsbytesgaranti är betalningsvillkor 30 dagar, för övriga tjänster är betalningsvillkoren 15 dagar. Ingen fakturaavgift tillkommer vid nybeställning. Riverty Sweden AB administrerar fakturan och betalning sker till dem. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift.

För fakturafrågor kontakta Riverty Sweden AB på 0200-388 388.

Ångerrätt

Kunden har ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). För att ångerfristen skall göras gällande skall meddelande härom lämnas till Key Code senast 14 dagar efter Key Codes ordererkännande. Hos Konsumentverket finns ett standardformulär som du som konsument kan (men inte behöver) använda när du vill utöva din ångerrätt.

Vid en eventuell retur av en produkt står du för returkostnaden och ansvarar för transportrisken. Produkter skall skickas tillbaka inom 14 dagar från att ångerrätten utnyttjats. Har du redan betalat in den medföljande fakturan, återbetalar vi beloppet till dig via ditt konto inom 14 dagar från det att varan eller kopia på inlämningskvitto emottagits.

 

Reklamation

Du har rätt att reklamera en produkt inom 3 år, under förutsättning att den var felaktig vid leveranstillfället. Påtala eventuella fel inom skälig tid efter att du upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Om produkten är skadad eller på annat sätt felaktig, ersätter vi dig givetvis kostnadsfritt med en ny. Vid reklamation kontakta kundtjänst och invänta instruktion. Tel. 031-758 61 00. E-post: info@keycode.se. Postadress: Box 12116, 402 42 Göteborg. Besöksadress: Lisa Sass Gata 1, 422 53 Hisings Backa.

Vid tvister som vi inte lyckas lösa tillsammans, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden. Vi har som målsättning att lösa tvister med dig först och undvika ARN.

 

Avtalstid och uppsägning av tjänster

Detta avtal, som ingicks då beställningen gjordes, gäller under den överenskomna avtalsperioden, räknat från och med femtonde dagen efter Key Codes ordererkännande. Avtalet gäller 12 månader om inget annat avtalats. Avtalet skall sägas upp senast en månad före avtalstidens utgång genom att kontakta Key Codes Kundtjänst. Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med 12 månader i sänder, om inget annat avtalats. Key Code kommer i god tid och på lämpligt sätt, t.ex. genom e-post, sms eller annat utskick, att avisera kund med information om att uppsägning kan ske. E-postavisering är kostnadsfri, för brevavisering tillkommer en kostnad på f.n. 10 kr. Har kunden angivit en e-postadress sker avisering automatisk via e-post. Kunden kan ändra att få avisering per brev till e-post eller tvärt om genom att kontakta Kundtjänst.
Key Code har dock rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om kunden missbrukar tjänster grovt vårdslöst.

 

Integritets- och sekretesspolicy

Läs mer här.

 

Force Majeure

Utöver de åtaganden som Key Code ikläder sig enligt detta Avtal, svarar Key Code inte för någon förlust, skada eller följdskada, direkt eller indirekt, som drabbar kunden vid förlust av registrerade föremål. Key Code ansvarar inte för avbrott/uppehåll i de tjänster bolaget tillhandahåller kunden i den mån avbrottet/uppehållet beror på omständigheter utanför Key Codes kontroll och som bolaget inte skäligen kunnat förebygga eller förutse. Skada eller förlust som åsamkas kunden till följd av omständigheter inom Key Codes kontroll eller som bolaget skäligen kunnat förebygga eller förutse ersätts i den mån vållande ligger Key Code till last och Kunden inte genom åsidosättande av någon förpliktelse eller på annat sätt varit vållande till skadan eller förlusten. Key Codes skadeståndsansvar är under alla omständigheter begränsat till maximalt ett prisbasbelopp enligt 2 kap 7 § socialförsäkringsbalken (2010:110).

Detsamma gäller vid plötsliga förändringar gällande krav som avser märkning av produkter t.ex. varningstexter, säljförbud eller beslut från myndigheter som påverkar marknaden och produkter i negativ riktning eller en onormal nedgång i marknaden.

 

Support och tillgänglighet

Dina avtal och dina personliga uppgifter och inställningar så som e-post, telefon- och mobilnummer samt anmäla/avanmäla dig för nyhetsbrev eller välja på vilket sätt du vill ha din avisering på, kan du själv administrera under “Kundtjänst” i menyn och “Mina avtal”. Har du tjänsten Kortskydd och Id-bevakning eller Spärrtjänst kan du enkelt registrera dina värdehandlingar under “”Kundtjänst” i menyn och “Registrera värdehandlingar”.

Du kan även kontakta kundtjänst via telefon, e-post eller brev. Vi har som mål att besvara frågor via e-post inom fem arbetsdagar från det att vi mottagit din förfrågan. Tidsramen gäller dock endast faktiska köp och beställningar.

 

Företagsinformation

Key Code Security AB
Postadress: Box 12116, 402 42 Göteborg
Besöksadress: Lisa Sass Gata 1, 422 53 Hisings Backa

Tel. till Kundtjänst: 031-758 61 00
E-postadress: info@keycode.se
Fakturafrågor: 0200-388 388
Organisationsnummer: 556604-6149

Key Code Security AB
Box 12116
402 42 Göteborg

Besöksadress
Lisa Sass Gata 1
422 53 Hisings Backa

Spärra från Sverige
020-900 900

Spärra från utlandet
+46 771 800 800

Kontakta oss
Kundtjänst: Tel: 031-758 61 00
Öppet helgfria vardagar
9.00-12.00 samt 13.00-15.00

E-post: info@keycode.se

Fakturafrågor: Tel: 0200-388 388